Jiaogulana Qualcosa of XanXenia

Xanza

geb.: 29.11.2020

show-results                     pedigree                  work-results

Show: V2, ResJCAC

Prüfungen: Abrichtelehrgang, JEPs, APD (A), WT (A)

Formwert:

Augen:  alles frei, inkl. Gonio

HD:  A2/A2
ED:  frei/frei

Patella:

Farbvererbung: EE/BB (da beide Eltern EE/BB)

Wesenstest

noch nicht absolviert