Verpaarung
Pedigree

12 Welpen geboren am 15.05.2019


Geiléis Tuathla of XanXenia


French Quarter Friend´s D’Artagnan

Ikarus Raven

Hüften B2 / B1
Ellenbogen frei / frei
Augen frei inkl. Gonio
Show
Work

Ionte Rohan


Hüften
Ellenbogen
Augen
Work

Innocent Radley


Hüften A1 / A1
Ellenbogen
Patella
frei / frei
Augen frei, inkl. Gonio
Show vorzüglich
Work diverse B-Diplom (NL)
WT-B1 (NL)

I-Ron Fynn

Hüften A2 / A2
Ellenbogen frei / frei
Augen frei, inkl. Gonio
Show Formwert SG
Work WeT, BHP/R

Ivain Runner


Hüften A1 / A1
Ellenbogen
Patella
ED frei/frei
frei / frei
Augen

Formwert

frei, inkl. Gonio

vorzüglich

Show
Work BHP/VDH, APD/R-A; WT-A
 

Iaro Ragnar

Hüften A2 / A2
Ellenbogen frei / frei
Augen
Formwert
frei, inkl. Gonio
Show
Work

Inky Rhythm ’n‘ Blues

Hüften A2 / A2
Ellenbogen frei / frei
Augen
Show
Work APD/R-A

Ilvie Roisin


Hüften A2 / A2
Ellenbogen frei / frei
Augen frei, inkl. Gonio
Show
Work

Irmo Ronan
Hüften A2 / A2
Ellenbogen frei / frei
Augen
Show
Work Suchhundeprüfung Mantrailer, Suchhundeprüfung Sport Level 3   W/S

Ivy Roots

Hüften A1 / A1
Ellenbogen
Patella
frei  / frei
frei / frei
Augen
Formwert
frei, inkl. Gonio
V
Show
Work JEPs, Sélectif B, WT (A),
VPS mit leb. Ente

Irish Rain

Hüften
Ellenbogen
Augen
Show
Work

Isamu Riaan

Hüften A2 / B1
Ellenbogen

Patella

frei / frei

frei

Augen frei, inkl. Gonio
Show
Work