Verpaarung
Pedigree

12 Welpen geboren am 15.05.2019


Geiléis Tuathla of XanXenia


French Quarter Friend´s D’Artagnan

 

Ikarus Raven

 

Hüften B2 / B1
Ellenbogen frei / frei
Augen frei inkl. Gonio
Show   
Work  

Ionte Rohan


Hüften  
Ellenbogen  
Augen  
Work  

Innocent Radley


Hüften A1 / A1
Ellenbogen
Patella

frei / frei

Augen

frei, inkl. Gonio
Show vorzüglich
Work diverse B-Diplom (NL)
WT-B1 (NL)

I-Ron Fynn

Hüften A2 / A2
Ellenbogen frei / frei
Augen frei, inkl. Gonio
Show Formwert SG
Work WeT, BHP/R

Ivain RunnerHüften

A1 / A1
Ellenbogen
Patella

ED frei/frei
frei / frei

Augen

Formwert

frei, inkl. Gonio

vorzüglich

Show  
Work BHP/VDH, APD/R-A; WT-A

 

Iaro Ragnar

Hüften A2 / A2
Ellenbogen frei / frei

Augen
Formwert

frei, inkl. Gonio

Show  
Work  

Inky Rhythm ’n‘ Blues

Hüften A2 / A2
Ellenbogen frei / frei
Augen  
Show  
Work APD/R-A

Ilvie RoisinHüften A2 / A2
Ellenbogen frei / frei
Augen frei, inkl. Gonio
Show  
Work  

Irmo Ronan

Hüften A2 / A2
Ellenbogen frei / frei
Augen  
Show  
Work Suchhundeprüfung Mantrailer, Suchhundeprüfung Sport Level 1 / W/S

Ivy Roots

Hüften A1 / A1
Ellenbogen
Patella
frei  / frei
frei / frei
Augen
Formwert
frei, inkl. Gonio
V
Show  
Work JEPs, Sélectif B, WT (A),
VPS mit leb. Ente

Irish Rain

Hüften  
Ellenbogen  
Augen  
Show  
Work  


Isamu Riaan

 

Hüften A2 / B1

Ellenbogen

Patella

frei / frei

frei

Augen frei, inkl. Gonio
Show  
Work